آیا می خواهید دامنه لغات شغلی خود را گسترش دهید؟

یک کمک ارزشمند برای یادگیری زبان: در Berufs-ABC اصطلاحات عمومی و ویژه مشاغل را پیدا می کنید که آغاز کار را برای شما آسان می کنند. کافی است دانلود کرده و استفاده کنید!